Usluge

Naša je orijentacija da kontinuirano razvijamo kapacitete za pružanje istraživačkih i konsultantskih servisa za poslovni i javni sektor. Publikaciju izdaju institucije-članice udruženja SEEA.

Usluge za kompanije

U poslovnom sektoru Ekonomski institut je orijentisan na projekte privatizacije, proizvodnog, tržišnog, tehnološkog i finansijskog restrukturiranja, inovativne oblike upravljanja ljudskim resursima, znanjem i vrijednošću kompanija.

Usluge za Javnu upravu vlade

U javnom sektoru fokusiramo se na makroekonomske analize, razvojne i projekte tranzicionih reformi, konkurentnosti, industrijskih i sektorskih politika za potrebe vlada i strategije razvoja, razvojne projekte i studije izvodljivosti, kao i inovativne forme finansiranja i upravljanja projektima za potrebe lokalnih zajednica.

Usluge vještačenja

Usluge vještačenja  i nadvještačenja obuhvataju izradu mišljenja i analiza iz područja biznisa i ekonomije u sudskim sporovima, a za potrebe sudova ili strana u sporu. Fokus je na složenim vještačenjima za čiju izradu se angažiraju univerzitetski profesori sa Ekonomskog fakulteta u Sarajevu kao i drugi eksperti – sudski vještaci.

Istraživačke projekte Ekonomskog instituta naručuju domaći i inostrani, javni i poslovni subjekti. Do sada je ostvareno oko 500 istraživačkih projekata iz oblasti:

 • Makroekonomskih istraživanja;
 • Istraživanja konkurentnosti;
 • Trgovinskih, industrijskih i sektorskih politika;
 • Regionalnog i lokalnog razvoja;
 • Javnog i privatnog partnerstva
 • Poslovnog konsaltinga u oblasti strateškog upravljanja kompanijama, marketinga, finansija, proizvodnje, ljudskih resursa;
 • Projektiranja organizacija;
 • Ekonomsko-finansijskih vještačenja

U svojoj organizacionoj strukturi, Ekonomski institut Sarajevo raspolaže bogatim iskustvom i timom eksperata koji mogu dati odgovor na kompleksne projektne zadatke. Timovi su grupisani na sljedeći način:

 • Tim za privredni rast, ekomsku Tpolitiku i konvergenciju
 • Tim za regionalnu ekonomiku održivost i razvoj upravljanja
 •  Tim za javne finansije
 •  Tim za industrijsku ekonomiku, inovacije i poduzetništvo
 • Tim za tržište rada, ljudske potencijale i socijalna pitanja
 • Tim za istraživanje u oblasti turizma

Ekonomski prosperitet Bosne i Hercegovine

BosnianEnglish