Organizacija Ekonomskog Instituta

Rad Instituta je organizovan u vidu istraživačkih timova po pojedinim tematskim oblastima. U pojedinim timovima locirani su naučnici (profesori) i saradnici (asistenti) srodne naučno-istraživačke orijentacije.

Upravni odbor Ekonomskog Instituta

Upravni odbor instituta čine ugledni univerzitetski profesori iz područja ekonomije i biznisa.

Prof.dr Sead Kreso

Predsjednik Upravnog odbora

Prof.dr Fikret Čaušević

Član Upravnog odbora

Prof.dr Savo Stupar

Član Upravnog odbora

Ključno osoblje

Dr. Muamer Halilbašić

Direktor Instituta

Muamer Halilbašić je doktor ekonomskih nauka. Vanredni je profesor na Katedri za ekonomsku teoriju i politiku Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Od 2012. godine direktor je Ekonomskog instituta Sarajevo. U više od 15 godina profesionalnog iskustva sudjelovao je kao istraživač/konsultan/vođa tima u više od 50 domaćih i međunarodnih projekata u različitim oblastima ekonomije. Profesor Halilbašić je član Microeconomics of Competitiveness (MOC) Network of Institute for Strategy and Competitiveness at Harvard Business School. Suosnivač je European Competitiveness Chapter.

Takođe, član je Asocijacija poslovnih konsultanata u Bosni i Hercegovini (LESnet), te član ekspertske grupe za makoekonomske statistike pri Agenciji za statistiku Bosne i Hrecegovine. Član je Komisije za javno-privano partnerstvo Kantona Sarajevo, kao i Komisije za javne investicije Kantona Sarajevo.  

Mr. ecc. Armin Avdić

Viši stručni suradnik i istraživač

Magistar ekonomskih nauka iz oblasti poslovne ekonomije. Magisterij stekao na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu gdje je radio 16 godina kao Asistent i Viši asistent na ukupno četiri katedre i devet nastavnih predmeta iz oblasti Poslovne ekonomije. Na istom fakultetu privodi kraju doktorat vezano za analizu Rast preduzeća u Bosni i Hercegovini. U svom dosadašnjem angažmanu ukupno ima i 19 godina radnog iskustva u radu sa poslovnim sektorom u BiH pri čemu je sarađivao sa preko 100 različitih kompanija u BiH i regiji. Saradnja je bila iz različitih područja, od izrade poslovnih planova, organizacije i reorganizacije poslovanja, planova razvoja i izvoza, procjene vrijednosti preduzeća, analize tržišta itd. Sa određenim kompanijama realizirao i više različitih projekata. Poseban fokus rada je bila izrada biznis planova, gdje je uradio 125 biznis planova za oko 100 različih BH i ino-preduzeća iz gotovo svih sektora u kojima preduzeća posluju.