Prof. dr Almir Peštek

Vodeći ekspert za turizam u Bosni i Hercegovini. Redovni profesor na Katedri za marketing Ekonomskog fakulteta u Sarajevu. Polja uže ekspertize su vezana za marketing, digitalni marketing i socijalne medije, preduzetništvo, razvoje SME preduzeća, lokalni i regionalni ekonomski razvoj i sl. Posjeduje veoma bogato konsultantsko iskustvo kako kao domaće kompanije i javne institucije, tako i za međunarodne organizacije kao što su UNDP, EUSR, EU IPA programi itd. Autor je velikog broja stručnih i naučnih istraživanja i članaka, te aktivan učesnik brojnih međunarodnih naučnih konferencija.