Ekonomski institut Sarajevo

Lider u primjenjenim ekonomskim znanjima u BiH
« July 2020 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Aziz Šunje, doktor ekonomskih nauka Univerziteta u Sarajevu (1989)., redovan je profesor na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu i rukovodilac Katedre za menadžment i organizaciju. U toku svog profesionalnog života oblikovao je i predavao veliki broj predmeta na svim razinama studija na Univerizitetu u Sarajevu i širom svijeta (SAD, Hrvatska, Slovenija). Dr. Šunje napisao je i objavio kao autor i ko-autor šest knjiga, te seriju naučnih radova u različitim naučnim časopisima i konferencijskim materijalima. Dr. Šunje je jednu akademsku godinu (1998-99) proveo na Michigan State University kao međunarodni poslovni istraživač (Fulbright postdoktorski studij).
 
Dr. Šunje je jedan od vodećih poslovnih konsultanata u BiH u području poslovnog (biznis) planiranja, strateškog menadžmenta, menadžmenta ljudskih resursa i organizacinog dizajna. Duboko je uronjen u B-H ekonomiju. Dr. Šunje je ujedno i predsjednik nadzornog odbroa Bor-banke d.d. Sarajevo i predsjednik upravnog odbora Ekonomskog institute Sarajevo. 

Čaušević Fikret je rođen u Bihaću 1963. godine.  Osnovu školu i gimnaziju završio je u Bihaću a Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu 1987. godine. Od 01.03.1989. bio je zaposlenik Ekonomskog instituta Sarajevo na mjestima asistenta, asistenta-istraživača, istraživača i naučnog saradnika. Zamjenik direktora Ekonomskog instituta Sarajevo bio je u periodu 1999.-2005. Od 1997. u statusu vanjskog saradnika bio je angažovan na Ekonomskom fakultetu Sarajevo kao viši asistent na predmetima Finansije i Međunarodne finansije. Izabran je za docenta Ekonomskog fakulteta Sarajevo u novembru 2003. Od oktobra 2004. do oktobra 2006. bio je u statusu zaposlenika Ekonomskog fakulteta Sarajevo sa polovičnim radnim vremenom, a od oktobra 2006. je u statusu zaposlenika ove institucije sa punim radnom vremenom. U julu 2008. izabran je za vanrednog profesora a julu 2012. za redovnog profesora Ekonomskog fakulteta u Sarajevu. Na prvom ciklusu studija predaje predmete: Osnove ekonomije, Međunarodne finansije i Finansijski sistem Evropske unije, a na drugom ciklusu studija Međunarodne finansije II. 
 
Autor je sljedećih knjiga:  Osnove ekonomije – Osnove mikroekonomije i ekonomske funkcije države (Sarajevo: Ekonomski fakultet Sarajevo, 2012), Osnove ekonomije – Osnove makroekonomije u zatvorenoj i otvorenoj ekonomiji (Sarajevo: Ekonomski fakultet Sarajevo, 2012), Ekonomski suverenitet i globalni tokovi kapitala (Sarajevo: Međunarodni forum Bosna, 2005), Razvoj tržišta novca u Bosni i Hercegovini (Sarajevo: Ekonomski institut, 2005) i Vanjskotrgovinska politika i trgovinski bilans Bosne i Hercegovine (Ekonomski institut Sarajevo, 2006) te koautor knjiga:  New Reform Agenda for South-East European Economies (Oxford: South East European Studies at Oxford, 2013),  Međunarodne politike podrške zemljama jugoistočne Evrope – lekcije (ne)naučene u Bosni i Hercegovini (Sarajevo: Fond otvoreno društvo BiH, 2001) i Konkurentnost i izvozni potencijali metalnog sektora Bosne i Hercegovine (Sarajevo: Ekonomski institut, 2006). U periodu od oktobra 2002. do jula 2010.  u nekoliko navrata bio je visiting fellow na the London School of Economics and Political Science, a akademsku 2011/2012. godinu proveo je u Oxfordu kao visiting fellow u South East European Studies at Oxford, St Antony's College, University of Oxford.

Nađa Kalamujić, rođ. Salihović, je rođena u Sarajevu, 1987. godine. Osnovnu školu i gimnaziju završila je u Sarajevu. Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu 2009. godine. U martu 2013. godine magistrirala je na Ekonomskom fakultetu u Sarajevo (smjer Upravljanje kvalitetom) i time je stekla pravo na akademsku titulu i stručno zvanje magistra menadžmenta. Od juna 2009. godine zaposlena je na Ekonomskom institutu Sarajevo, sa punim radnim vremenom.