Ekonomski institut Sarajevo

Lider u primjenjenim ekonomskim znanjima u BiH
« July 2020 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Tim za privredni rast, ekonomsku politiku i konvergenciju posebno obrađuje sljedeće istraživačke teme: dugoročni privredni rast, sektorske analize i politike, makroekonomska konvergencija, finansijsko tržište, institucionalna ekonomika, međunarodna razmjena i konkurentnost, monetarna politika i konvergencija, makroekonomska statistika i nacionalni računi.

Tim za regionalnu ekonomiku, održivost i razvojno upravljanje posebno se bavi sljedećim temama: lokalna i regionalna ekonomska analiza, strateško planiranje i upravljanje lokalnim i regionalnim razvojem, socio-ekonomski aspekti prostornog planiranja, ekološka ekonomika i ekonomika okoliša, upravljanje prirodnim resursima i politika zaštite okoliša, urbana ekonomika i politika.

Tim za javne finansije posebno obrađuje sljedeće istraživačke teme: fiskalna politika, sistem poreza i doprinosa, finansiranje pojedinih djelatnosti.

Tim za industrijsku ekonomiku, inovacije i poduzetništvo posebno obrađuje sljedeće istraživačke teme: poduzetništvo, vlasništvo i upravljanje, industrijska ekonomika, tehnološku strategiju i upravljanje inovacijama, razvoj i marketing novih proizvoda, patentiranje i intelektualno vlasništvo, razvoj privrednih subjekata, strateško i poslovno planiranje i odlučivanje, finansijsko tržište i finansijsko upravljanje, društveno odgovorno ponašanje i odlučivanje.

Tim za tržište rada, ljudske potencijale i socijalna pitanja posebno se fokusira na sljedeće teme: kretanja na tržištu rada i politike tržište rada, radni uslovi, politika plaća i raspodjele dohodaka, troškovi i produktivnost rada, posljedice demografskih promjena i migracija, društveni kapital i institucije, upravljanje ljudskim potencijalima i promjenama unutar organizacija, socijalna sigurnost i politika socijalne zaštite, siromaštvo i socijalna isključenost.